Parkeer en Verkoop (Park & Sell)

Exclusive Woonwaens bied aan die publiek die geleentheid om sy Netjiese, Opgepaste Woonwa op ons pragtige perseel te kom parkeer, en om die Woonwa namens die verkoper te verkoop. Ons bied dan aan die koper die geleentheid om die verkose Woonwa te finansier of kontant te koop. Die risiko vir enige waarborge, of die op-en afslaan van tente word heeltemal van die verkoper se skouers ontlaai in hulle private familie tyd, so ook die ongerief van onreëlmatige afsprake wat nie altyd die Verkoper & koper pas nie. Dis waar Exclusive Caravans dit vir U gerieflik maak! Ons infrastruktuur om al die behoeftes van beide partye te bevredig, is heeltemal in plek.

Die rede vir die bekendstelling van die opsie is om die privaat verkoper te beskerm teen enige misdaad of bedrog, want daar is soveel lelike dinge wat daar buite gebeur!!! Ons is 100% bewus daarvan dat die publiek ʼn GROOT vrees beleef dat hulle Woonwaens òf weg kan raak, òf hulle nooit hulle Geld sal kry vir hulle verkoopte woonwa nie. Alle woonwaens wat op die perseel geparkeer staan, is ten volle gedek teen diefstal. Ons het ook voltydse sekuriteit asook baie goeie beligting. JOU WOONWA IS VEILIG BY ONS!!!

Sodra daar ʼn koper  vir U woonwa is, word U onmiddellik geskakel om die transaksie te bespreek,  & Sodra U die Registrasie dokumente aan Ons oorhandig, word U onmiddellik betaal. Die Verkoper beloop geen Risiko.

Indien daar nog ʼn aflosbedrag by ʼn Bank is, versoek ons van die Verkoper om die Nuutste Aflosbedrag vanaf die Bank per Epos te verskaf, of persoonlik te oorhandig. Exclusive Caravans sal dan die Woonwa aflos by die spesifieke Bank en die Balans aan die koper uitbetaal, sodra die Oorspronklike Registrasie dokument aan Exclusive Caravans oorhandig word. Die wag tydperk Vir Oorspronklike Registrasie beloop so +- 4 Dae. Die Verkoper beloop geen Risiko.

Adverteer U woonwa verniet:


Exclusive Caravans bied nou aan die publiek die geleentheid om sy Netjies Opgepaste Woonwa op ons webtuiste te adverteer. Die rede hiervoor is U woonwa word dadelik raak gesien deur ʼn ernstige koper (Die kliënt wat ons webtuiste besoek wil koop en is verseker in die mark).

U groot Voordeel is die Volgende:

Dit gebeur meer en meer gereeld dat die publiek oor en weer ʼn Woonwa wil Koop of Verkoop.

Voorbeeld : Gert wil Koos se Penta koop , Maar nou moet Gert  eers sy Sprite Swing verkoop voor hy Koos se Penta kan koop!!! Dis Nou presies hier waar Exclusive Caravans, GERT SOWEL AS KOOS kan help.

Wat nou moet gebeur:

Koos moet Exclusive Caravans Skakel en die transaksie bespreek. Nou Koop Exclusive Caravans Gert se Sprite Swing vir R80000 maar Koos wil R130000 vir sy Penta hê. Dus Gert kort R50000... NOU wat NOU???

Exclusive Caravans sal dan die transaksie verder neem en vir Gert die geleentheid bied om die balans van R50000 te Finansier! Die koste daaraan verbonde is R7000 (Uitsluitend Lisensie & Registrasie van R2500). Die bedrag sluit die Diens sowel as Padwaardigheid in.

Park & Sell:

Exclusive Caravans offers the public an opportunity to park their neat, well looked after caravan on our beautiful premises, and sell the caravan on behalf of the seller. We offer to the buyer the opportunity to finance the elected Caravan, or to purchase it for cash. The risk of warranties and the pitching of tents are all removed from the seller's shoulders and their private family time, so the inconvenience of irregular appointments for both the seller & buyer are cut out. That's where Exclusive Caravans makes it convenient for you! Our infrastructure to satisfy all the needs of both parties is perfectly in place.

The reason for the introduction of the option is to protect the private seller against any crime or fraud, because there are so many horrible things happening out there!!! We are 100% aware that the public experiences a HUGE fear that their Caravans can get lost, or that they’ll never receive the money for their sold caravan. All caravans parked on the premises, is fully covered against theft. We also have full-time security and good lighting. YOUR CARAVAN IS SAFE WITH U.S.!!!

The moment there is abuyerforyourcaravan, youareimmediatelycontactedtodiscussthe transaction, and as soon as you hand over the Registration documentstoUs, You will bepaid. The selleramounts tonorisk!

If there is a settlement amount at a bank, we request the Seller to supply the latest Settlement Details from the bank via Email or hand delivery. Exclusive Caravans will settle the amount at the specific bank and the balance will be paid to the seller as soon as the original registration documents or handed over. The waiting period for Original Registration is + - 4 days. The seller amounts to no risk.

Advertise Your Caravan For Free:

Exclusive Caravans now offers the public an opportunity to advertise their neat and well looked after caravan on our website. The reason for this is Your caravan is immediately spotted by a serious buyer (Customers who visit our website want to buy and are definitely in the market).

Your Big Benefit is as Follows:

It happens increasingly often that the public wants to buy and trade caravans.

Example: Gert wants to buy Koos's Penta, but now Gert first needs to sell his Sprite Swing before he can buy Koos’s Penta!!! This is exactly where Exclusive Caravans can help GERT AS WELL AS KOOS.

What needs to happen now:

Koos needs to contact Exclusive Caravans and discuss the transaction. Now Exclusive Caravan buys Gert's Sprite Swing for R80000 but Koos wants R130000 for his Penta. So Gert shorts R50000 ... NOW WHAT???

Exclusive Caravans will take the transaction further and give Gert the opportunity to Finance the balance of R50000! The cost is R7000 (Excluding License & Registration fee of R2500). The amount includes the Service, as well as roadworthiness.
Park & Sell

You must have javascript and cookies enabled to use this form

[* Indicates required fields]

Your Name and Surname*


Your Contact Number*


Your E-Mail Address*


Your Location (Town and Province)*


Caravan Make


Year Model Of Caravan


Price Wanted


Descriptions and Extras

If you can see the following field please leave it blank
Send me a copy of this email

For Sale